torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige    

Verneforskrift

VERNEFORSKRIFT FOR BYHALLA NATURRESERVAT I STEINKJER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG FYLKE

I
I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er et skogområde beliggende nordøst for Steinkjer sentrum i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke, ved Kgl.res. av 4.9.1981 fredet som naturreservat med navnet Byhalla naturreservat. Det fredete areal omfatter ca 385 dekar.

II
Reservatet berører deler av gnr./bnr. 194/1, 195/3 og 195/4 i Steinkjer kommune.

Grensene for reservatet framgår av vedlagte kart i målestokk 1:5000, datert Miljøverndepartementet juni 1981. Kart oppbevares i Steinkjer kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, hos Nord-Trøndelag fylkeslandbrukskontor, skogbruksetaten og i Miljøverndepartementet. Grensene skal avmerkes i marka og grensepunktene skal koordinatfastsettes.

III
Formålet med fredningen er å bevare en av de største almelier i Trøndelags lavlandsregion med en særpreget vegetasjon og flora.

IV
For reservatet gjelder følgende bestemmelser :
1. Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er beiting, sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt
2. Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Fredningen skal ikke være til hinder for :
* Drift og vedlikehold av eksisterende kraftledning som krysser reservatet
* Drift og vedlikehold av eksisterende vannanlegg i reservatet
* Drift og vedlikehold av eksisterende driftsveier i reservatet

3. Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendige for å fremme formålet med fredningen.
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til :
* Rydding av vegetasjon i gate for eksisterende kraftledning
* Rydding av vegetasjon der reservatet grenser mot innmark eller bebyggelse
* Uttak av bartrevirke i medhold av godkjent skjøtselsplan.
Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøyemed. Unntatt er også nødvendig motorisert ferdsel på eksisterende driftsveier i reservatet i forbindelse med jord/skogbruksdrift i omkringliggende område.

5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V
Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Hva er edellauvskog?
Kort områdebeskrivelse:
Byahalla Naturreservat
Verneforskrift