torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Plantelivet i Byahalla

Forfatter: Tekst fra heftet BYAHALLA NATURSTI

Foto: Bjørn Kinderås

Plantelivet i Byahalla er først og fremst preget av bergets store innhold av kalk og andre gode næringsstoffer.

Dertil ligger berget sørvendt og får mye lys og solvarme. I fuktige partier er plantelivet særlig frodig.

I alt er det funnet ca. 180 blomsterplanter og ca. 80 moser i Byahalla. Mange av disse er sjeldne.

Store urter som tyrihjelm, skogsvinerot, skogstjerneblom og borrer står i tett bestand på de beste stedene.

Blåveis, bergfrue, gullstjerne, bitter bergknapp er blant de vakreste plantene i Byahalla.

I noen parti er næringsforhold, lys og varme mindre gunstig. Her kommer grana inn som dominerende treslag og plantedekket blir fattigere.

Under grantrærne blir jordsmonnet surere, og plantedekket er helt annerledes enn blant lauvtrærne.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel