torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Byahalla fra vår til høst.

Forfatter: Tekst fra heftet BYAHALLA NATURSTI

Foto: Knut Kinderås

Almeskogen er særlig kjent for at plantedekket om våren ser helt annerledes ut enn senere på sommeren.

Rett etter snøsmeltinga kommer vårplantene. Dette er små blomsterplanter som trenger mye lys, men lite varme og kort voksetid. Blåveisa, kvitveisa, den gule vårkålen, gullstjerna, maigull og den lilla lerkesporen gir overveldende blomsteropplevelser i mai og starten av juni. I denne perioden kommer også de mer sjeldne sangfuglene til Byahalla.

I juli og seinere på sommeren blir bladdekket på trærne tett. Store bladrike planter som krever mindre lys, mer varme og lengre voksetid, overtar nå arenaen.

Nå finner vi arter som tyrihjelm, skogsvinerot, skogstjerneblom, myske og flere gras og bregner i tette bestand. I de rikeste partiene er det nå nesten uframkommelig for mennesker. Men fugler og dyr finner mye mat og godt med skjul for ungene sine.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel