torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skogens historie

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Grete Bruce

10 000-7 000 år f.kr.
(Preboreal tid. Bjørketid
Istiden tar slutt. Det nakne og blottlagte landet innvanderes sørfra av hardføre planter, deriblant bjørk og vierarter

7 000-5 500 år f.kr
(Boreal tid. Furutid)
Klimaet blir bedre og furua får økt utbredelse.

5 500-3 000 år f.kr.
3 000-500 år f.kr.

(Atlantisk tid. Or, alm, lind)
(Subboreal tid. Lind, eik, alm)
I disse to tidsperiodene er det gunstig klima. De laverliggende delene av landet (bl.a. Trøndelag) er dekket av edellauvskoger, med et dyreliv som er delvis ukjent for dagens mennesker. Flere av dagens fjellområder er dekket av furu.

500 f.kr.-i dag
(Atlantisk tid. Grantid)
Nå blir klimaet fuktig og kjølig. Grana vandrer inn, lauvskogene trenges tilbake, landskapet forandrer seg.

I dag vokser edellauvskogen bare i områder med særlig bra klima, for eksempel her i Byahalla. Dette er på sett og vis rester av en gammel, dominerende naturtype i Trøndelag.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel