torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bregner

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Bjørn Kinderås

Vår tids bregner er ynkelige rester av en fordums dominerende plantegruppe.

For hundre millioner år siden var bregnene helt dominerende, og det var skoger av bregner som trær.

I forhold til "moderne" blomsterplanter er bregnene primitive og formerer seg med en-cellede sporer. Sporene finner som du oftest under bladene.
I Byahalla finner du mange arter bregner. De fleste må ha jevn fuktighet og helst litt skygge der de skal voske. Bregnene er fra gammelt av kalt for gråfti/grefte i Trøndelag. Også navn som jæsk, blomm og teglrot er brukt.

I mange bygder var det vanlig å bruke bregnene til fôr. Både stokken og bladene ble brukt, men rota ble ansett som best. Bladene kunne bli tørket til vinterfôr, eller gis ferskt og da helst til gris. Vi kjenner ikke om slik innsamling har skjedd her i Byahalla.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel