torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Insektene

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Illustrasjon: Tor Haugseth

Edellauvskogen er særdeles rik på insekter og andre smådyr.

Med stor planterikdom og rik moldjord er det plass for et mangfoldig dyreliv.

Mange insekter er knyttet til et eller flere bestemte treslag eller plantearter. På de fleste treslag kan det leve flere hundre insektarter.

Edellauskogen er særdeles rik på insekter og andre smådyr. Mange insekter er helt avhengig av edellauvskogen. Noen av våre mest sårbare insektarter er knyttet til gamle, store edellauvtrær.

Insektene lever både som planteetere på blad, bark, ved, sopp, blomster og som rovdyr.

Lærløperen er et av våre største insekter og kan bli opptil 4 cm lang. Arten lever o skogbunnen og er typisk for almeskogen

Løpebiller er glupske jegere, men er helt ufarlige for mennesker. Du kan derfor godt la en løpebille krype på handa di.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel