torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Berget i Byahalla

Forfatter: Tekst fra heftet BYAHALLA NATURSTI

Illustrasjon: Harald Duklæt

Når geologisk historie skal fortelles, blir mennesket et ynkelig lite kryp og en menneskealder ingen ting. Derfor må man kople inn en annen fantasi og dimensjon hvis man skal "forstå" geologiens ufattelige tidsrom og enorme prosesser. Skjønt, forstå - det gjør man ikke likevel.

Planeten vår er 4000 millioner år gammel - tror vi. Den geologiske tidsregningen starter bare for 1000 millioner år siden - i urtida, grunnfjellstida. Skandinavia og Grønland henger sammen og det dannes store fjellkjeder.

Seinere tæres fjella ned, Grønland og Skandinavia siger fra hverandre og havet trenger inn over landet. I Nordsjøen og nedover kysten er det mange vulkaner. For 600 millioner år siden er hele landet oversvømmet av havet.

I silutiden, for 400 millioner år siden, hever landet seg igjen, og det dannes en enorm fjellkjede, den kaledonske fjellkjeden. Seinere er også denne fjellkjeden nesten tært ned.

De siste 1,8 millioner år kalles for kvartærtida. I denne perioden har det vært flere istider. Mennesket trådte inn på arenaen for ca. 50 000 år siden, mens for eksempel øyenstikkeren har eksistert i flere hundre millioner år.

Fjellet i Norge stammer fra ulike tidsperioder. Berget i Byahalla er rester fra den kaledonske fjellkjeden. I Namdalen er det mye igjen av urfjellet, mens man på Helgeland finner rester fra de gamle vulkanene.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel