torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Istida - avsmelting i Steinkjer

Forfatter: Tekst fra heftet BYAHALLA NATURSTI

Illustrasjon: Harald Duklæt

Det har vært flere istider i landet vårt. Den siste sluttet omtrent for 10 000 år siden. Isen var flere hundre meter tykk, og dekket hele Skandinavia.

Is under press er en seig masse, og flyter sakte fra det høyeste punktet og nedover. Mektige krefter er i sving, og isen kan grave ut dype daler på sin ferd.

Isavsmeltinga foregikk i rykk og napp etter som klimaet svingte. Isen trakk seg tilbake trinnvis, og ved hver stans ble det avsatt løsmasser.

Her ser du skissert isavsmeltinga i Steinkjer.

En stund lå iskanten der Bogatangen er nå. Bogatangen er en morene og er laget av grusmasser som smeltevatnet førte med seg.

Neste stoppested er Trana/Byaenget, og her la isen opp den grusryggen som er Furuskogen og Nordsihaugen i dag.

Seinere har isen stoppet ved Byafossen og ved Fossem. Morenene her demmer opp Reinsvatnet og Fossemvatnet. Morenene ved Fossem finner vi igjen ved Brandsegg og Røysing. Slik har vi minner fra istida overalt i fylket.

På grunn av istyngden var landet presset ned. Da isen smeltet, begynte landet å heve seg. Tidligere har havet stått opptil 180 m høyere enn i dag.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel