torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Furu

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Latin:Pinus Sylvestris
Furua innvandret like etter istida, og kom således til landet flere tusen år før grana. Den vokser godt på mager og tørr jord, og er et lyskrevende treslag. Her i Nord-Trøndelag har furua sin plass på de karrige markene, som du ser her på Brennberga.

Den kan bli meget gammel, opptil 300-400 år er ingen sjeldenhet. Vanlig hogstmodenhet i skogbruket er
80-120 år.

Furua er vårt nest viktigste treslag. Virket er verdifullt og brukes til panel, møbler og finér. Impregnert furu brukes til lys- og telefonstolper, sviller og til trekonstruksjoner utendørs.

Furua som vokser på rabbene her har liten verdi for skogbruket, og blir vanligvis ikke hogd. Den skaper et fint landskap, og er til glede for storfuglene.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel