torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Naturverdien av gammelskog

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto:Grete Bruce

Gammelskogen er som naturtype spesiell og har stor verdi for mange dyre- og plantearter.

Gammel skog, med døde trær, døende trær og trær som ligger og råtner, gir grunnlag for et dyreliv som ikke finnes andre steder.

Hvis man tar med insekter og annet lavt dyreliv, er det flere tusen flere arter i gammelskog enn i kulturskog.

Flere hakkespettarter må ha gammelskog for å leve. Tiur og hønsehauk trives også best i gammelskog.

Av planter som lever i gammelskog kan vi nevne laven huldrestry. Denne laven lever på trær som er mer enn hundre år gamle, og henger i meterlange remser ned fra greinene. Huldrestry er nå nesten utryddet i Trøndelag.

Gammelskog er derfor en naturtype vi alltid bør ha innslag av.

Mange turgåere synes at gammel skog med store, grove trær og mørk, dystert skogsbilde er en fin opplevesle.

Tiuren trives best i gammel skog.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel