torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Storfuglene

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Karl Oskar Trones

Storfuglene tiur og røy er majestetiske innslag i skogene våre. Storfuglene liker seg best i gammel litt, glissen granskog med innslag av furu. Ofte ser tiuren seg ut ei spesiell furu hvor den sitter og beiter.

I ei slik furu vil du se at mye av baret er borte, og under furua er det andre spor etter tiuren.

Om våren samles tiur og røy på spesielle spillplasser i skogen. Her viser tiuren sin karslighet med spill og fakter, mens røyene følger med. Ofte havner tiurene i slåsskamp. Det blir den sterkeste tiuren med den beste spillplassen som gjør det best hos damene.

Byahalla har en del slike plasser med glissen gammel skog, blanding av gran og furu. Vi har også dette kombinert med en åpning mot myrer, dette tyder på at det er en god plass for skogens svarte ridder.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel