torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Byafjellet

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Illustrasjon fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Herfra er det fin utsikt til Fosenfjella og til fjella mellom Dalbygda og Gilten/Bangsjøan. Men framfor alt er det Byafjellet man ser.

Og skogområdene i Byafjellet er viktig for friluftslivet i Steinkjer. Området er lett å nå fra sentrum, og Byafjellet byr på varierte opplevelser.

Om vinteren har du sikkert stukket godt ut over Jernblestmyra, pustet tungt i Bjønnsåsen og svingt deg elegant ned Bjønnskaret. Om sommeren kan du plukke bær, gå fotturer, osv.

Dyrelivet i Byafjellet er som vanlig i et skogområde, med spurvefugler, storfugler, elg, rådyr, hare m.v. Byafjellet er også produksjonsområde for skog, og derfor blir det drevet hogst her. Skogbruket prøver i dag å tilpasse hogsten til dyreliv, landskap og friluftsliv.

La oss sette pris på Byafjellet som det flotte friluftsområde det er for Steinkjer.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel