torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Myr

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Knut Kinderås

Det finnes mange ulike typer av myr. Myrer som bare får næring gjennom nedbøren, kalles for nedbørsmyr (ombrogen myr).

Plantelivet på nedbørsmyr blir svært fattig. Bare 20 - 30 forskjellige karplanter kan leve på nedbørsmyr.
Myrer som får næring gjennom grunnvatnet, kalles jordvannsmyrer (minerogene myrer).

Plantelivet på nedbørsmyrene varierer med næringa i grunnvatnet, og kan være alt fra svært fattige til svært rik. På rike myrer kan det leve over 100 blomsterarter.

Langs kanten av denne myra ser du jordvannsmyr. Sigevatn kommer fra bakkene rundt, og her vokser det gress på myra.

Lenger utpå mister myra kontakten med grunnvatnet, og det dannes nedbørsmyr. Nedbørsmyra får ofte et tuet utseende, og vanlige arter et røsslyng, kvitlyng, dvergbjørk og molte.

Nesten 25% av landarealet over skoggrensa i Nord- Trøndelag er dekket av myr. Tidligere var det også store myrareal i lavlandet.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel