torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Byaseteren

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Grete Bruce

Det antas at bygningene på Byaseteren er fra tidlig på 1800- tallet. Bygningene var de tradisjonelle med seterhus (skjul), fjøs og kjeller (matstu) for oppbevaring av mat.

Utenom Byaseteren, lå også Reinsseteren og Fossemseteren ovenfor Byahalla.

Vollene til Reinsseteren og Byaseteren omfattet store områder. Begge setervollene ble i dette århundret beitet av dyra fra By, og melkinga foregikk på Byaseteren.

Etter at Steinkjer- meieriet kom i gang i 1887, ble melka sendt i løypestreng ned Byahalla og kjørt til byen. Det var eget meieri på By gård fra 1847 til 1877, så mye av melka ble nok fraktet ned allerede da. Før den tid ble mesteparten av melka foredlet på setra.

Sommers tid var det beite nok til 30 melkekyr på setra, og så sent som under krigen (1940- 45) var det kyr her hver sommer.

Siste år med seterdrift var i 1946. Seinere er mye av setervollene plantet igjen med gran.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel