torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Meisene

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Per Gustav Thingstad

I Norge har vi 8 meisearter. Av disse er granmeis, lappmeis, svartmeis og toppmeis nært knyttet til barskogen. Stjertmeis, lauvmeis, blåmeis og kjøttmeis vil helst ha lauvskog eller blandingsskog.

I granskogen i Byafjellet er granmeis, svartmeis og toppmeis ganske vanlig. Om vinteren vil disse ofte streife rundt i flokker sammen med fuglekonger og trekrypere på leting etter mat.

I slike blandingsflokker leter hver enkelt art etter mat i bestemte deler av trærne. Ytterst på greinene finner vi de
minste fuglene, fuglekonge og toppmeis. Lenger inne på greinene finner vi granmeis, mens trekryperen holder til inne ved stammen og beveger seg i spiralform rundt stammen opp mot toppen av treet.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel