torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravhauger

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Grete Bruce

Her på Heggesberget er det mange gravhauger.

Vi tror at gravhaugene stammer fra perioden ca. 0-1000 e.Kr., men det er ennå ikke foretatt undersøkelser med datering av materialet.

Innholdet i gravene kan variere fra ingenting til våpen, smykker og båter, som er begravd sammen med den døde. Opp gjennom tidene har mange graver blitt røvet, og derfor ser vi ofte en grop i toppen av haugene.

Slike gravfelt som ligger høyere i terrenget enn dagens gårder finner vi mange av i distriktet vårt. De forteller oss at gårdsbosettingen har vært spredt over større områder i tidligere tider.

Merk deg at gravrøysene er lagt høyt i terrenget og på steder med god utsikt. Dette var vanlig ved hauglegging. Man gjemte ikke bort den døde, men lot gravhaugen bli et godt synlig minnesmerke.

Alle fornminner er fredet ved lov, og må ikke skades. La oss bevare dem som verdifulle minner om forfedrene våre.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel