torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skogen i Norge

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Grete Bruce

Norge har ca. 65 millioner dekar produktiv skog. Dette utgjør 22% av det totale landareal. Skogen er delt opp iet strot antall eiendommer. 84% av skogen eies av private, 9,7% er statsskog og 5,6% utgjør bygdealmenninger og kommuneskoger.

Den årlige tilveksten er ca. 16 millioner m3 . Hvert år leveres ca. 9 millioner m3 norsk tømmer til skogindustrien vår. Omkring halvparten går til sagbrukene og blir til trelast. Storparten av trelasten brukes innenlands, særlig til husbygging. Over 90% av våre småhus bygges i tre.

Resten av salgstømmeret blir brukt til tremasse, cellulose, papir, papp, rayon, bygningsplanter og en mengde andre produkter. Mye av dette eksporteres.

Fra skogindustrien eksporteres årlig varer for over 10 milliarder kroner. Dette utgjør ca. 10% av landets inntekter av fastlandseksporten.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel