torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skogen i Steinkjer

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Grete Bruce

Steinkjer har et totalt utmarksareal på 1,5 mill. Da hvorav 600.000 da er produktev skogmark.

Av den produktive skogen er 52% gårdsskoger, 7% firmaskoger, 34% offentlige skoger (stat og kommune) og 7% bygdeallmenninger.

Det blir årlig hogd ca. 100.000 m3 i skogene i Steinkjer. Førstehåndsverdien av dette er ca. 32 millioner kroner.

Grovt regnet kan vi si at 60% av avvirkningen går til sagbruksindustrien innen kommunen. Massevirke (slip) ca. 40% går bl.a. til By Bruk her i Steinkjer og Norske Skogs papirfabrikk på Skogn.

Etter en slik fordeling mellom sagtømmer og massevirke vil ett års avvirkningskvantum i Steinkjer kunne gi byggemateriale til ca. 2500 vanlige bolighus og til avispapir nok til ca. 25 års produksjon av Trønder Avisa.

Fra treet hogges og til materialene leveres til forskjellige formål har det skaffet arbeidsplasser til mange mennesker. Salg av tømmer og videre bearbeidelse av dett gjør at den verdi tømmerstokken har når den forlater skogen får den dobbelte verdi for kommunen.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel