torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hva er skogbruk?

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Grete Bruce

Skogbruk er bevisst utnyttelse av skog til ulike formål til gagn for menneskene.

Skogbruket er underlagt en egen produksjonslov: "Lov om skogbruk". Det er flere grunner til at myndighetene har funnet dette nødvendig.

- Skogen har lang produksjonstid, 60-120 år. Dette tilsvarer 2-3 eiergenerasjoner.
- Skogen er en fornybar ressurs, men krever aktivt stell om fornyelsen skal gi de ønskede resultater.
- Skogen gir det økonomiske grunnlag for 30.00-40.000 skogeiere, og arbeidsinntekt for ca. 10.000 skogsarbeidere. Den leverer råstoff til industri med ca. 20.000 arbeidsplasser.
- Skogen er livsmiljø for en rekke plante- og dyrearter.
- Skogen tjener som friluftsområde for mange mennesker.
- Skogen påvirker klimaet, stabiliserer vanninnholdet i marka, motvirker erosjon og verner mot vind.
- Skogen er med på å skape et variert og rikt landskapsbilde.

Skogbruket skal også i framtida ivareta alle disse funksjonene, derfor tar skogbruket flerbrukshensyn.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel