torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Plantefelt

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Grete Bruce

Dette feltet ble plantet med gran i 1983. Når man planter benyttes en avstand på 2-2,5 meter mellom plantene. I tillegg må man benytte gode planteplasser der plantene har størst sjanse for å vokse opp.

Gode planteplasser finner vi ved stubber, steiner, kvisthauger osv., der plantene får beskyttelse mot ugras og tråkk. Spesielt ved stubbene er det dessuten som oftest godt med jord.

Etter plantingen ble det store museskader på plantene her. Smågnagerne skader plantene ved at de gnager barken av stammen og greiner ellet biter av skudd og knopper.

Disse skadene oppstår som regel når snøen ligger. Mange av plantene her døde og det ble langt mellom levende planter. I 1985 ble det satt en del nye planter for å få et tilfredsstillende planteantall. Dette kalles suppleringsplanting.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel