torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Yngre produksjonsskog

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto. Knut Kinderås

Skog med alder fra 20-55 år, er avhengig av markas produksjonsevne (bonitet), blir i skogbruket kalt for yngre produksjonsskog - eller hogstklasse 3.

Sin beste vekst har grana når den er mellom 30 og 60 år gammel. Deretter begynner veksten gradvis å avta.

Det er forholdsvis lite med hogstklasse 3 i Nord- Trøndelag. De siste årene er det imidlertid plantet store areal med gran i fylket. Denne skogen vil etter hvert komme opp i den alder hvor veksten er på sitt beste. Vi vil da få en kraftig tilvekstøkning i de Nord- Trønderse skoger.

En del av trærne i hogstklasse 3 blir tatt ut ved tynning. Dette gjøres for å gi bedre plass og vilkår for de trær som blir stående igjen. Virket er salgbar, og brukes bl.a. til papirproduksjon.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel