torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Eldre produksjonsskog

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Grete Bruce

Denne granbestanden ble plantet i 1930-årene. I skogbruket kalles skog i denne alderen for eldre produksjonsskog eller hogstklasse 4.

Det er veldig god jord her, så skogen vokser raskt. Trærne står tett og den naturlige oppkvistinga har gått langt. Enkelte trær er angrepet av råte. Dette kan ha flere årsaker.

Granskog på god bonitet (bonitet = jordas produksjonsevne) og spesielt på kalkrike grunn er sterkt utsatt for råteangrep. En stresset livssituasjon, som her med liten avstand mellom trærne kan også føre til råte. Tegn på tåte angrep kan være at den nederste delen av treet er oppsvulmet eller kvae utflod på stammen.

En tynning på et tidlig stadium ville nok ha bedret sunnhetstilstanden for trærne. Dog finnes en risiko for råteangrep gjennom skader på røtter og stamme påført ved tynningen. Råteangrep kan også skje ved rotkontakt med gjenstående trær. Tynningshogstene har til oppgave å pleie bestandet, men samtidig blir en del av avlingen høstet..

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel