torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Rådyret

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Rådyret kom til Norge først på 1900-tallet og er et ganske ungt
dyr her i landet.

Rådyret har smale klauver og korte ben, og er således dårlig
tilpasset vinteren. Rådyret trives derfor best i lavlandsstrøk
hvor det ikke er mye snø. I strenge vintre kan mange dyr dø, og
bestanden får en knekk. Rådyret blir imidlertid tidlig
kjønnsmodent og kan få både tvillinger og trillinger, slik at
bestanden tar seg fort opp igjen.

Om sommeren spiser rådyret arter av gress, starr, siv, urter
og blad og årsskudd av busker og trær. Vinterføden består av
kvister og knopper av osp, rogn, selje og vier. I tillegg beites
einer og skjegglav på gran og fure. Der det er lite snø spiser
den bl.a. blåbærlyng og røsslyng.

Rådyr er raske og kan oppnå hastigheter på opptil 60 km/time.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel