torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Flersidig skogbruk

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Grete Bruce

Flersidig skogbruk er å bruke skogen til flere ting samtidig. I dagens skogbruk forsøker man å ta hensyn til flere interesser enn den rene virkesproduksjonen.

Dyr og fugler
Skogbrukeren må ta hensyn til viltet og dets levesteder. Vi må opprettholde variasjon i skogene m.h.t. aldersklasser og treslag. Det er viktig å spare lauvkratt langs bekker og myrer. Småtjern og sumpmarker hører også med til viltets biotoper.

Jakt
Opprinnelig var jaktutbyttet kanskje det viktigste produktet skogen ga. En skogskjøtsel som tar hensyn til viltet vil også sikre grunnlaget for viltproduksjon og dermed jakt.

Landskapet
Store hogstflater er lite ønskelig, men i gårdskogbruket skaper hogstflater variasjon. I kanter mot vatn, elver og nyrer børe kantskog spares.

Friluftsliv
Friluftslivet ønsker en variert, og dermed opplevelsesrikt landskap. Dette kan godt kombineres med skogbruk, men stiller krav til hvordan skogbruket utføres. Skogsbilveier kan også være til nytte for friluftslivet, men det er meget viktig at en viser omtanke ved valg av veglinje.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel