torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skogen som ressurs i eldre tid

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Grete Bruce

Så lenge det har bodd folk her i landet har skogen blitt nyttet på forskjellige måter, bl.a. - for til dyr, brensel, tjære, redskaper, byggematerialer, gjerder, båtbygging og garving.

Bark og lauv har opp til nyere tid vært viktig tilleggsfor for husdyra om vinteren. Brensel har alltid vært viktig for å overleve. For å få varige redskaper, gjerdepåler og bygge materialer, ble de satt inn med tjære utvunnet av tre (ofte tyrirøtter). Garvestoffer til garving av lær ble utvunnet av barken til forskjellige treslag

Storparten av tømmeret ble nyttet av bøndene. Skogbruket var mange steder en viktig del av selvbergings- husholdningen.

Ikke bare tømmerhogst, men også jakt, fiske og bærplukking har gitt og gir fremdeles viktige biinntekter.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel