torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Oversikt

Forfatter: Bjørn Lund

Foto: Knut Kinderås

Økologi er samspill og konkurranse mellom alle levende vesner, fra bakterier til mennesket.
Dette oversiktsbilde med skogområdene i Byahalla i bakgrunnenen, med jordbruksarealer og skog i midtpartiet og boligområder i forgrunnen, gir en rask innføring i bruken av arealene våre.
Det viser i et glimt at det er konkurranse om hvordan marka blir utnyttet, og det er på løsmasseområdene denne konkurransen er størst.

Alt som skal leve og vokse er avhengi av humus og mineraljord. På løsmassene skal det produseres korn, gras og skog.
Skogen med alt hva den innebærer av planter og dyr krever sin plass i jord hvor det går an å hente næring for livets opphold og utvikling. Den krever likevel ikke å vokse på den flate marka, sjøl om den nok liker seg der også.
Så opplever vi at det er på løsmasseområdene mennesket finner det lettest å slå seg til med alle sine hus, sin industri og sine veier, jernbaner og flyplasser.

Løsmassene er blitt til ved at at tunge og bevegelige ismasser gjennom skiftende tider har brutt opp fastfjell, og flyttet og samlet det i bunden av daler og på morenerygger i enden av ismasser, som stoppet opp en stund under smelteperiodene.

Vann og vind har skapt sletteland og elveterrasser av det materialet isen brøt løs. På disse løsmasseområdene etablerte planter og dyr seg og skapte sine økosamfunn, bygde opp humuslag av døde planter og dyr og skapte enda rikere økosamfunn.
Men løsmassearealene er begrensede områder, sjøl om frost og vann hvert år skaper noe ny mineraljord.

Men tilbake til bildet og fordelingen og konkurransen mellom boligområde, jordbruk og skogland.

Økosystemet i den relativt bratte og delvis fredede Byahalla er nok relativ sikker mot boligbygging og lignende menneskelige aktiviteter.
Men landområdene i dalbunnen med jordbruk, skog og våtmark vil hele tida være utsatt for menneskelige inngrep som veibygging, jernbaneutvidelse, boligbygging og bedriftsetablering.
Det går to elver gjennom dette området øst for Steinkjer sentrum, Byaelva og Ogna.
Bogna er verna og kan vel hindre noe utbygging.

Det vi skal huske på fra dette lille avsnittet er at jord er grunnlaget for alt høyere liv, og at de frodigste økosystemene blir ødelagt dersom løsmasseneområder blir brukt til veigrunn eller boligbygging.


Økologi i Byahalla.
Oversikt
Plantesamfunnet
Plantesamfunn utenom sjølve halla.
Myr
Økologiske faktorer: Varme
Økologiske faktorer: Lys
Økologiske faktorer: Vann
Økologiske faktorer: Luft
Økologiske faktorer: Jordsmonnet
Økologiske faktorer: Vind
Fotosyntese.
Produksjon.
Forbruk
Nedbryting 1: Strø
Nedbryting 2
Nedbryting 3.
Vinter
Vår
Sommer
Høst