torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Økologiske faktorer: Luft

Forfatter: Bjørn Lund

Frodig markvegetasjon med skog over. Foto: Knut Kinderås

Luft er en blanding av stoffer. De fleste er i gassform og har positiv innvirkning på planteveksten. Mengden av de ulike stoffene kan variere, men blandingsforholdet er omtrent sånn:
Nitrogen (N) ca 78 %, Oksygen (O) ca 21 %, Edelgasser, bl.a. Argon ca 1 %, Karbondioksyd (CO2,) ca O,O3 %, Vanndamp (H20) ca 0-4 %. I tillegg til disse stoffene kommer en vekslende andel gassformige og faste luftforurensninger etter utslipp fra biler og industri. I Byahalla ser det ikke ut til å være sjenerende mengder av forurensning. Litt om de enkelte stoffene:

Nitrogen er et helt nødvendig plantenæringsstoff, men bare older og et fåtall andre planter kan nyttiggjøre seg det frie nitrogenet i lufta. Plantene må ta det opp gjennom røttene.
Noe Nitrogen blir tilført jorda gjennom nedbør, men mesteparten av det nitrogenet plantene trenger, får de ved at døde plante- og dyrerester blir brutt ned og spaltet i humuslaget. Vi får blandt annet dannet amoniakk og nitrater.

Oksygen. Plantene både frigjør og bruker O2. De bruker CO2 når de ånder. Det skjer når det er for mørkt eller for kaldt til at den byggende fotosyntesen kan foregå.
Som regel er det ingen mangel på surstoff blandt de overjordiske delene av plantene, men røttene kan bli svekket av oksygenmangel i tett og fuktig jord hvor gjennomluftingen er dårlig.

Karbondioksyd er den mest omtalte gassen i samfunnet vårt. Den blir dannet ved all slags forbrenning, og ved at mennesker, dyr og planter ånder. Mikroorganismene i jord produserer CO2 ved å bryte ned plante-og dyrerester.
Inneholdet av CO2 kan variere en god del oppe i skogen i Byahalla og ellers. Det skal mye til at det blir så mye CO2 at plantene blir skadet av det. Tvert i mot. En forsiktig økning av CO2 gir økt vekst. CO2 er som før nevnt vesentlig for fotosyntesen og dermed for den produksjonen av nytt stoff som foregår i plantene. Alle grønne planter har fotosyntesen som produksjonsmiddel, og gjør en uunværlig jobb ved å forbruke mye av det karbondioksydet som blir sluppet ut i vårt samfunn.
For trærne er det særlig viktig å få nok CO2, da veden inneholder omtrent 50 % C.

Til slutt litt om vanndamp. Fuktig luft har vital innflytelse på plantessamfunnene. Stor luftfuktighet hindrer fordunstnig fra plantene, mens tørr luft kan føre til for stor fordunstning og dermed tørke.
Det er vanskelig å lage bilder av luft i Byahalla, men virkningen av luft med et godt innhold av CO2, O2 og fuktighet ser du på bildene.

Økologi i Byahalla.
Oversikt
Plantesamfunnet
Plantesamfunn utenom sjølve halla.
Myr
Økologiske faktorer: Varme
Økologiske faktorer: Lys
Økologiske faktorer: Vann
Økologiske faktorer: Luft
Økologiske faktorer: Jordsmonnet
Økologiske faktorer: Vind
Fotosyntese.
Produksjon.
Forbruk
Nedbryting 1: Strø
Nedbryting 2
Nedbryting 3.
Vinter
Vår
Sommer
Høst