torsdag, 23.03.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Forbruk

Forfatter: Bjørn Lund

Tømmer fra Byahalla. Foto: Bjørn Lund

Det er mange som forbruker det de grønne plantene produserer.
Forbrukerne utnytter direkte eller indirekte den energien som blir dannet ved fotosynten og oppbygging av tørrstoff i plantene. Vi snakker om førstehandsforbrukere, som lever av plantekost. Det er for eksempel hjortedyr, gnagere og insekter eller smådyr som lever av dødt plantemateriale på skogbunnen.
Blandt førstehandsforbukerne er også mennesket. Utenom det fredede området i Byahalla blir det hogd tømmer, vesentlig gran, som går til sagbruk og papirindustri.
Det vil si at en del av det organiske stoffet som er produsert i granskogen gjennom 6o - 100 år blir fjernet og lagret som materialer i hus og inventar. Trematerialer som blir brukt til bygging eller på annen måte tatt vare på, binder mye CO2, som ikke blir frigjordt før materialet råtner eller brenner. Trematerialer er lagret solskinn.
Endel av tørrstoffet fra tømmerhogsten blir råstoff for aviser, blad og finere papir. Disse produktene inneholder for det meste cellullose og går raskt tilbake til naturen når de blir kastet etter en eller flere gangers bruk.
Noe lauvskog fra halla blir brukt til ved. Ved hogst blir røtter, kvist, bar og lauv igjen i marka.
Tyttebær, blåbær og multer havner også for en del i menneskets varetekt.
I økosystemet vårt i Byahalla har vi også andrehandsforbrukere. De lever av planteetende dyr. Det erfor eksempel gaupe, rev, rovinsekter og insektetende fugler.
Tredjehandsforbruker er for eksempel hauken som fortærer insektetende fugler.
Enkelte dyrearter lever både av planter og animalsk føde.

Forbrukerene er viktige for balansen i økosystemet. Hvis en planteart utvikler seg uvanlig sterkt, øker også antallet av de dyra som lever av planten, og dermed går mengden av den plantearten tilbake. Det skaper igjen vansker for den dyrearten som levde at den spesielle planten. Vi får derfor svingninger i plantesamfunnn og dyresamfunn.
Klimaforholdene fra år til år har stor betydning for svingninger i dyre-og planteproduksjonen.

Økologi i Byahalla.
Oversikt
Plantesamfunnet
Plantesamfunn utenom sjølve halla.
Myr
Økologiske faktorer: Varme
Økologiske faktorer: Lys
Økologiske faktorer: Vann
Økologiske faktorer: Luft
Økologiske faktorer: Jordsmonnet
Økologiske faktorer: Vind
Fotosyntese.
Produksjon.
Forbruk
Nedbryting 1: Strø
Nedbryting 2
Nedbryting 3.
Vinter
Vår
Sommer
Høst