tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Spylerenner og skuringsstriper

Forfatter: Harald Duklæt

En stor spylerenne med skuringsstriper på Hoøya. Skuringsstripene ble dannet av steiner som var fastfrosset i bresålen. Foto: Harald Duklæt

Spylerenner i fast fjell.
Steiner og grus som er frosset fast i breens underside sliper effektivt på fjelloverflaten når breen er aktiv. Alt fra store steinblokker til fint støv blir revet løs. Smeltevann som renner i tunneler under breen tar med seg noe av disse løsmassene og danner en effektiv slipemasse. På Hoøya finner vi flere parallelle renner, spylerenner, som går øst vest. Dette skjedde i en periode da isavsmeltingen var meget intens. Store mengder smeltevann inne i innlandsisen gjorde at vannet under isen fikk stor hastighet fordi det sto under høyt trykk. Overflaten på innlandsisen skrådde da mot vest. Dette styrte retningen både til vannstrømmen under isen og bevegelsen i breen.

Spylerenner i løsmasser.
Spylerenner ble også dannet langs brekanten. Rennene er meget tydelig der rennende vann gravde seg inn i morenemassen i ei dalside og dannet hyller. Disse fulgte breoverflaten og ble svakt skrånende. Flere hyller nedover dalsiden viser hvordan breoverflaten smeltet ned mot dalbunnen.

Istidslandskap
Rundsva
Flyttblokk og dropblokk
Spylerenner og skuringsstriper
Esker
Sigdbrudd
Jettegryter
Plastiske former
Morener
Drumlin - Ogndal
Drumlin - Henning
Breelvavsetning
Istid 1
Istid 2
Istid 3
Innlandsisen forsvinner.
Kame
Bredemte sjøer
Bretyper
Iseroderte daler
Ra-tid. Tautratrinnet.
Steinkjer 10 000 år før nåtid
Animasjon - istid og morenetrinn
Trinn Bogen-Sørlia.
Steinkjertrinnet - breelvavsetning.
Trinn Helgesmark og Fossem
Morenetrinn og isskuring.
Øvre marine grense - blokkdiagram
Isranddterrasse - øvre marine grense
Dødisgrop/grytehull
Snitt gjennom isranddelta
Raviner
Terrasser.
Strandforskyvingskurve.
Landheving 175 m.o.h
Landheving 40 m.o.h
Landheving 20 m.o.h.
Landheving 10 m.o.h.
Landheving 5 m.o.h.
Steinkjer 5 000 år før nåtid
Gamle strandsoner.
Steinkjermorenen.
Små morener
Leire og leirskred
Leire og leirskred - en animasjon
Leirskredet på Sannan
Elvenes arbeid, V-dal
Lokal V-dal
Gjel, canyon
Forgreinet elveløp med animasjon
Meandrering
Elveterrasser - animasjon
Delta
Kyst- og fjordlandskap
Strandflaten
Skjærgårdskyst
Næringskyst
Fjordkyst
Løsmassekyst
Tombolo
Forvitring
Frostsprenging, ur og blokklandskap
Rotsprengning
Termisk utviding
Trykkavlasting
Kjemisk forvitring.
Jordarter. Kornstørrelser.
Jordsmonn. Brunjord.
Podsol.
Aurhelle.
Marleik - konkresjoner
Torv
Solifluksjon – jordsig.
Bildeanalyse 1.
Bildeanalyse 2.
Bildeanalyse 3.
Bildeanalyse 4
Interaktiv bildeanalyse