tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Iseroderte daler

Forfatter: Harald Duklæt

Hjørundfjorden på Sunnmøre er en typisk iserodert dal - en U-dal. Foto: Harald Duklæt

Det finnes mange ulike daltyper, og det er rennende vann eller isbreer som har gravd ut dalene i Norge. Erosjon er et annet navn på det arbeidet som utføres. Det er formen på dalen som forteller om det er is eller vann som har utformet dalen.

Iseroderte daler har et U-formet tverrsnitt, de har jevn bredde, er forholdsvis rette og har glatte og steile dalsider. Isbreene kan, i motsetning til rennende vann, hule ut dalbunnen slik at det dannes forsenkninger der det i dag er samlet ferskvann i store fjordsjøer, innsjøer, vann eller små tjern. Dersom dalbunnen er gravd dypere enn havnivå er det dannet en fjord. Fjordene vil ha en grunn terskel der iserosjonen opphørte.

Mindre sidebreer som munner ut på overflaten av en større bre vil ikke grave dypere. Sidebreene vil på denne måten danne mindre daler - hengende daler - som munner ut oppe i dalsiden av en hoveddal.

Isolerte mindre breer oppe i fjellsidene vil grave ut skålformete groper kalt botner i fjellveggen. Restformer etter botnbreenes arbeid er tinder, egger og botner, og skaper det som vi kaller alpint landskap.

Den øverste delen av en dal kalles dalende.

I perioden mellom to istider vil rennende vann danne en V-dal i bunnen av U-dalen fra siste istid. Under neste istid vil isen grave i de gamle dalsidene samtidig som den retter ut og utvider bredden til den unge V-dalen slik at den får et u-formet tverrsnitt. En ny generasjon iserodert dal er dannet. I noen daler kan en stedvis se spor etter eldre daler oppe i sidene av dagens dal.

Istidslandskap
Rundsva
Flyttblokk og dropblokk
Spylerenner og skuringsstriper
Esker
Sigdbrudd
Jettegryter
Plastiske former
Morener
Drumlin - Ogndal
Drumlin - Henning
Breelvavsetning
Istid 1
Istid 2
Istid 3
Innlandsisen forsvinner.
Kame
Bredemte sjøer
Bretyper
Iseroderte daler
Ra-tid. Tautratrinnet.
Steinkjer 10 000 år før nåtid
Animasjon - istid og morenetrinn
Trinn Bogen-Sørlia.
Steinkjertrinnet - breelvavsetning.
Trinn Helgesmark og Fossem
Morenetrinn og isskuring.
Øvre marine grense - blokkdiagram
Isranddterrasse - øvre marine grense
Dødisgrop/grytehull
Snitt gjennom isranddelta
Raviner
Terrasser.
Strandforskyvingskurve.
Landheving 175 m.o.h
Landheving 40 m.o.h
Landheving 20 m.o.h.
Landheving 10 m.o.h.
Landheving 5 m.o.h.
Steinkjer 5 000 år før nåtid
Gamle strandsoner.
Steinkjermorenen.
Små morener
Leire og leirskred
Leire og leirskred - en animasjon
Leirskredet på Sannan
Elvenes arbeid, V-dal
Lokal V-dal
Gjel, canyon
Forgreinet elveløp med animasjon
Meandrering
Elveterrasser - animasjon
Delta
Kyst- og fjordlandskap
Strandflaten
Skjærgårdskyst
Næringskyst
Fjordkyst
Løsmassekyst
Tombolo
Forvitring
Frostsprenging, ur og blokklandskap
Rotsprengning
Termisk utviding
Trykkavlasting
Kjemisk forvitring.
Jordarter. Kornstørrelser.
Jordsmonn. Brunjord.
Podsol.
Aurhelle.
Marleik - konkresjoner
Torv
Solifluksjon – jordsig.
Bildeanalyse 1.
Bildeanalyse 2.
Bildeanalyse 3.
Bildeanalyse 4
Interaktiv bildeanalyse