tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bildeanalyse 1.

Forfatter: Harald Duklæt

Foto: Harald Duklæt

Berggrunn:
Den steile Byahalla hører til et skyvedekke med løse bergarter (fyllitt) nederst og hardere bergarter (grønnstein og konglomerat) lenger opp. Det er lett å grave i de løse bergartene, og dette er en av grunnene til at lia er bratt.
Retningen til Byahalla er nordøst – sørvest. Dette er kaledonsk strøkretning.

Landskap:
Byafjellet. De runde åsene er formet under en tykk innlandsis gjennom flere istider. Dalene ble formet samtidig, men de fikk sin siste finpuss av dalbreer på slutten av istida.

Byakleiva følger en oppsprekking i berggrunnen. Frostforvitring og graving av smeltevann under innlandsisen har formet kleiva.

Frostforvitring bryter ned fjellet. Ved foten av Byahalla finner vi flere urer.

Flatene ved Midjo består av vannsortert sand. Ogna har meandrert over Guldbergaunet og laget flatene. Landhevingen gjør at Ogna nå graver i sine gamle terrasser. Det er flere terrassenivåer på Guldbergaunet, og terrassekantene har ofte meandersvingens form.

Ogna har et forgreinet elveløp. Løpsmønstret danner flere øyer på Guldbergaunet.

Istidslandskap
Rundsva
Flyttblokk og dropblokk
Spylerenner og skuringsstriper
Esker
Sigdbrudd
Jettegryter
Plastiske former
Morener
Drumlin - Ogndal
Drumlin - Henning
Breelvavsetning
Istid 1
Istid 2
Istid 3
Innlandsisen forsvinner.
Kame
Bredemte sjøer
Bretyper
Iseroderte daler
Ra-tid. Tautratrinnet.
Steinkjer 10 000 år før nåtid
Animasjon - istid og morenetrinn
Trinn Bogen-Sørlia.
Steinkjertrinnet - breelvavsetning.
Trinn Helgesmark og Fossem
Morenetrinn og isskuring.
Øvre marine grense - blokkdiagram
Isranddterrasse - øvre marine grense
Dødisgrop/grytehull
Snitt gjennom isranddelta
Raviner
Terrasser.
Strandforskyvingskurve.
Landheving 175 m.o.h
Landheving 40 m.o.h
Landheving 20 m.o.h.
Landheving 10 m.o.h.
Landheving 5 m.o.h.
Steinkjer 5 000 år før nåtid
Gamle strandsoner.
Steinkjermorenen.
Små morener
Leire og leirskred
Leire og leirskred - en animasjon
Leirskredet på Sannan
Elvenes arbeid, V-dal
Lokal V-dal
Gjel, canyon
Forgreinet elveløp med animasjon
Meandrering
Elveterrasser - animasjon
Delta
Kyst- og fjordlandskap
Strandflaten
Skjærgårdskyst
Næringskyst
Fjordkyst
Løsmassekyst
Tombolo
Forvitring
Frostsprenging, ur og blokklandskap
Rotsprengning
Termisk utviding
Trykkavlasting
Kjemisk forvitring.
Jordarter. Kornstørrelser.
Jordsmonn. Brunjord.
Podsol.
Aurhelle.
Marleik - konkresjoner
Torv
Solifluksjon – jordsig.
Bildeanalyse 1.
Bildeanalyse 2.
Bildeanalyse 3.
Bildeanalyse 4
Interaktiv bildeanalyse