mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Morenemateriale, sammenhengende dekke

Forfatter: Harald Sveian, NGU

Morenemateriale, sammenhengende dekke

Morenemateriale er den vanligste av alle typer løsmasser (jordarter) i Norge og ble hovedsakelig dannet under siste istid. Rundt Steinkjer er avsetningene av type bunnmorene, og ble avsatt under innlandsisen som beveget seg sakte over terrenget fra fjellene mot kysten. Breen rev med seg mineral- og bergartskorn fra underlaget, knuste og avrundet materialet, pakket det sammen under stort trykk og avsatte det som et kompakt jorddekke bestående av alle kornstørrelser (usortert avsetning). Noen få steder ble det i morenedekket dannet en spesiell ryggform, drumlin, langsetter isbevegelsesretningen. Slike kan være et par km lange, mange hundre m breie og gjerne 10 – 20 m høye (eks. Giskås, Svenning og Såsegg).
På kvartærgeologiske kart er morenemateriale inndelt etter tykkelse ved hjelp av to grønne fargetoner. Mørkest farge viser sammenhengende og relativt tykt dekke (vanligvis fra en halv til noen få meter), som er en stor ressurs for jordbruk (dyrka mark) og skogbruk. Den lyseste grønnfargen viser tynt eller usammenhengende dekke, som også er god grobunn for skog, men sjelden er dyrket (mest grunnlendt mark med mange fjellblotninger).

Kvartærgeologi
Morenemateriale, sammenhengende dekke
Morenemateriale, usammenhengende dekke
Randmorenerygg/ randmorenebelte
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende
Marin strandavsetning, sammenhengende
Hav- og fjord- og strandavsetninger, usammenhengende
Elve- og bekkeavsetninger
Forvitringsmateriale, usammenhengende
Torv- og myrdannelser
Humusdekke
Fyllmasser
Bart fjell
Siste istid
Breelvdelta
Israndavsetning
Israndtrinn
Den marine grense
Landhevning
Kvikkleire
Løsmasser
Kvartærgeologiske kart