fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Randmorenerygg/ randmorenebelte

Forfatter: Harald Sveian, NGU

Randmorenerygg / randmorenebelte

Randmorener er store eller små ryggformer avsatt ved iskanten under stillstand eller kortvarige isframrykk, noe som inntraff flere ganger under avsmeltingsperioden, såkalte israndtrinn. Ryggene kalles gjerne endemorener når de er avsatt foran brefronten og sidemorener når de er avsatt langs brekanten i en dalside. De består mest av usortert morenemateriale (alle kornstørrelser) som ble transportert av breen, skjøvet sammen eller dumpet og avsatt direkte i kontakt med isen. Noe materiale kan også være spylt fram av smeltevann. Store rygger ble dannet på fjordbunnen hvor breen transporterte mye materiale fram mot fronten. Ofte er de flere ti-metere i tykkelse og noen hundre m i bredde (eks. Byafossen og Fossem). Samtidig må isen ved Steinkjer ha transportert og avsatt lite materiale i områder høyere enn den marine grense. Det er nesten uråd å finne små rygger som kan vise brekantens videre forløp over høyområdene under disse israndtrinnene. Tradisjonelt har ordet morene vært brukt for å beskrive selve ryggformen på randmorenene, men dette ordet brukes i dag helst bare i forbindelse med morenemateriale som løsmassetype. I stedet sier vi gjerne randmorene, morenerygg eller vi bruker fellesbetegnelsen israndavsetning om disse ryggformene. Jordbruk, boligbygging, massetak mv. er aktuelle bruksområder for randmorener i lavlandet.

Kvartærgeologi
Morenemateriale, sammenhengende dekke
Morenemateriale, usammenhengende dekke
Randmorenerygg/ randmorenebelte
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende
Marin strandavsetning, sammenhengende
Hav- og fjord- og strandavsetninger, usammenhengende
Elve- og bekkeavsetninger
Forvitringsmateriale, usammenhengende
Torv- og myrdannelser
Humusdekke
Fyllmasser
Bart fjell
Siste istid
Breelvdelta
Israndavsetning
Israndtrinn
Den marine grense
Landhevning
Kvikkleire
Løsmasser
Kvartærgeologiske kart