tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Breelvavsetninger

Forfatter: Harald Sveian, NGU

Breelvavsetninger

Breelvavsetninger består av sand og grus som ble transportert og avsatt av smeltevann fra innlandsisen for ca. 10.000 år siden. Avsetningene har ofte stor tykkelse, gjerne 20 – 30 m. Materialet ble sortert etter kornstørrelser. Vekslende lag av fin sand og grov grus vitner om skiftende strømforhold; finsand avsettes ved svak strøm og grov grus ved sterk strøm. Skråstilte lag er dannet som marbakkelag eller undersjøiske vifter i deltaskråninger på fjordbunnen. Det kan også finnes lag og linser av morenemateriale, isdroppete steiner og strukturer med forstyrrelser i gruslagene i enkelte partier av breelvavsetningene. Dette vitner om avsetning i nærkontakt med isen, som kan ha dumpet eller skjøvet materiale på plass ved kortvarige framrykk. Breelvavsetning som ble dannet på fjordbunnen umiddelbart foran iskanten kalles gjerne breelvdelta, men også fellesbetegnelsen israndavsetning blir brukt om slike (eks. Bogatangen, Steinkjer by og Fossem). Israndavsetninger som ble dannet samtidig på ulike steder langs brekanten sier vi tilhører samme israndtrinn. Havnivået sto relativt sett mye høyere enn i dag, ved den marine grense, mot slutten av istida. De breelvavsetningene som da ble dannet ved munningen av breelver i isfrie fjordbukter eller innsjøer (uten direkte kontakt med isen) kalles også breelvdelta (eks. Bodom).
I breelvavsetningene finnes våre viktigste forekomster av naturgrus til bygg- og anleggssektoren. Disse avsetningene kan også utnyttes på andre måter, og det kan lett oppstå arealkonflikter mot jordbruk, grunnvannsuttak, deponi etc. NGU har utarbeidet et eget Grus- og pukkregister, se hjemmesiden ngu.no .

Kvartærgeologi
Morenemateriale, sammenhengende dekke
Morenemateriale, usammenhengende dekke
Randmorenerygg/ randmorenebelte
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende
Marin strandavsetning, sammenhengende
Hav- og fjord- og strandavsetninger, usammenhengende
Elve- og bekkeavsetninger
Forvitringsmateriale, usammenhengende
Torv- og myrdannelser
Humusdekke
Fyllmasser
Bart fjell
Siste istid
Breelvdelta
Israndavsetning
Israndtrinn
Den marine grense
Landhevning
Kvikkleire
Løsmasser
Kvartærgeologiske kart