tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende

Forfatter: Harald Sveian, NGU

Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende

Hav- og fjordavsetninger (i dagligtale oftest kalt leire) består av ørsmå mineralkorn som ble bunnfelt under rolige forhold med lite strøm og bølgevasking. Avsetningstypen kan ha stor tykkelse og den finnes nesten helt opp til nivå med den marine grense, d.e. høyeste havnivå ved slutten av istiden. Mesteparten stammer fra slam som breelvene og iskalvingen førte ut i fjorden ved slutten av siste istid. En del leire er også avsatt senere, mens vi har hatt en betydelig landhevning og elvene har gravd seg ned i løsmasser og ført slam ut i fjorden. På kvartærgeologiske kart er det ikke skilt mellom istidsleirer og yngre leirer. I enkelte soner innenfor arealer med saltvannsleire kan det dannes kvikkleire.
Veldig mye av dyrkamarka i Trøndelag ligger på leire. Tidligere var leira et viktig råstoff for lokale teglverk. I dag produseres lettklinker (leca) av leire.

Kvartærgeologi
Morenemateriale, sammenhengende dekke
Morenemateriale, usammenhengende dekke
Randmorenerygg/ randmorenebelte
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende
Marin strandavsetning, sammenhengende
Hav- og fjord- og strandavsetninger, usammenhengende
Elve- og bekkeavsetninger
Forvitringsmateriale, usammenhengende
Torv- og myrdannelser
Humusdekke
Fyllmasser
Bart fjell
Siste istid
Breelvdelta
Israndavsetning
Israndtrinn
Den marine grense
Landhevning
Kvikkleire
Løsmasser
Kvartærgeologiske kart