fredag, 19.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Marin strandavsetning, sammenhengende

Forfatter: Harald Sveian, NGU

Marin strandavsetning, sammenhengende

Strandavsetninger er dannet av bølger og strøm i strandsonen og kan forekomme i områder som ligger lavere enn den marine grense, ca. 175 m o.h. øst for Steinkjer og noe lavere i vest. På grunn av landhevning har strandsonen sakte og sikkert flyttet seg ned til dagens havnivå i løpet av de siste 10.000 år. I åpne og utsatte posisjoner mot fjorden har strandvaskingen stedvis fjernet en del eldre løsmasser. I bukter og på lesider samlet det seg strandgrus og –sand. I lunere områder mer beskyttet mot sterk bølgevasking fins det lite strandavsetninger. Avsetningene ligger ofte oppå leire, men kan også ligge oppå andre løsmassetyper eller på fjell. Tykkelsen er vanligvis fra en halv til et par meter.

Kvartærgeologi
Morenemateriale, sammenhengende dekke
Morenemateriale, usammenhengende dekke
Randmorenerygg/ randmorenebelte
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende
Marin strandavsetning, sammenhengende
Hav- og fjord- og strandavsetninger, usammenhengende
Elve- og bekkeavsetninger
Forvitringsmateriale, usammenhengende
Torv- og myrdannelser
Humusdekke
Fyllmasser
Bart fjell
Siste istid
Breelvdelta
Israndavsetning
Israndtrinn
Den marine grense
Landhevning
Kvikkleire
Løsmasser
Kvartærgeologiske kart