tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Elve- og bekkeavsetninger

Forfatter: Harald Sveian, NGU

Elve- og bekkeavsetninger

Elve- og bekkeavsetninger er blitt dannet langs vassdragene våre helt fra isen forsvant og fram til i dag. Elvene arbeider ved å grave i eldre løsmasser i yttersvinger, frakte materiale og danne nytt land i innersvinger der sand og grus blir avsatt på elveører. Nytt land dannes også ved elvemunningene der sand og grus fra det strømmende vannet føres ut i fjorden og avsettes på deltaområdene. Landhevning, som har pågått i hele etter-istida, medførte at elveosene og strandlinjen flyttet seg over lange avstander (flere mil), fra den marine grense og ned til dagens havnivå, i de dalene som opprinnelig var fjordbunn. Og i takt med landhevningen gravde elvene og bekkene seg stadig dypere ned i hevete fjordbunnsavsetninger og avsatte stadig nye grusører og nye delta på lavere nivåer. Landskapsutviklingen gjennom mange tusen år i slike fjorddaler har gitt som resultat at vi i dag har elveterrasser på mange forskjellige nivåer langs vassdragene - de eldste ligger høyest og de yngste lavest. Der hvor elvene har planert dalbunnen ved å grave i tykke leiravsetninger, kan elveslettene og –terrassene ha bare et tynt lag av sand og grus i overflata og ellers bestå av leire. Terrasser bestående av hevete deltaavsetninger vil ha tykkere tykkere sand- og grusavsetninger.
Elveavsetningene har mange bruksområder som jordbruk, byggeråstoff/massetak, grunnvannskilde, byggegrunn, deponi, etc., og det kan derfor lett oppstå arealkonflikter.

Kvartærgeologi
Morenemateriale, sammenhengende dekke
Morenemateriale, usammenhengende dekke
Randmorenerygg/ randmorenebelte
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende
Marin strandavsetning, sammenhengende
Hav- og fjord- og strandavsetninger, usammenhengende
Elve- og bekkeavsetninger
Forvitringsmateriale, usammenhengende
Torv- og myrdannelser
Humusdekke
Fyllmasser
Bart fjell
Siste istid
Breelvdelta
Israndavsetning
Israndtrinn
Den marine grense
Landhevning
Kvikkleire
Løsmasser
Kvartærgeologiske kart