mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Forvitringsmateriale, usammenhengende

Forfatter: Harald Sveian, NGU

Forvitringsmateriale, usammenhengende

Forvitringsmateriale er dannet etter istida ved at fjelloverflaten smuldrer opp p.g.a. mekanisk forvitring (vann i sprekker og frost) eller kjemisk forvitring (reaksjoner mellom luft/vann og mineralene i berget). Vitringsprosessene er svært avhengig av bergartenes kjemiske sammensetning, oppsprekning og hardhet. Generelt forvitrer skifrige og kalkholdige bergarter mest (eks. Kjøråsen).

Kvartærgeologi
Morenemateriale, sammenhengende dekke
Morenemateriale, usammenhengende dekke
Randmorenerygg/ randmorenebelte
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende
Marin strandavsetning, sammenhengende
Hav- og fjord- og strandavsetninger, usammenhengende
Elve- og bekkeavsetninger
Forvitringsmateriale, usammenhengende
Torv- og myrdannelser
Humusdekke
Fyllmasser
Bart fjell
Siste istid
Breelvdelta
Israndavsetning
Israndtrinn
Den marine grense
Landhevning
Kvikkleire
Løsmasser
Kvartærgeologiske kart