mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Torv- og myrdannelser

Forfatter: Harald Sveian, NGU

Torv- og myrdannelser

Organisk jord i torv- og myravsetninger dannes når døde planterester hoper seg opp raskere enn nedbrytningen skjer, spesielt i forsenkninger og i sumpområder på flate partier med dårlig drenert leirjord. Når nye lag avsettes på toppen vil de eldre lagene etter hvert omvandles til torvjord. I Midt-Norge kan vi også finne myr i hellende terreng, såkalte bakkemyrer, på grunn av vårt fuktige klima. Avsetninger kartlegges med egen farge når de er tykkere enn ca. 0,5 m.
Hvis myrene er grunnere, eller de er for små til å avgrense på kartet, kan de angis med bokstaven T. Ligger tynn myr med større areal direkte på fjell, går den inn under betegnelsen "humusdekke/tynt torvdekke over berggrunnen".

Kvartærgeologi
Morenemateriale, sammenhengende dekke
Morenemateriale, usammenhengende dekke
Randmorenerygg/ randmorenebelte
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende
Marin strandavsetning, sammenhengende
Hav- og fjord- og strandavsetninger, usammenhengende
Elve- og bekkeavsetninger
Forvitringsmateriale, usammenhengende
Torv- og myrdannelser
Humusdekke
Fyllmasser
Bart fjell
Siste istid
Breelvdelta
Israndavsetning
Israndtrinn
Den marine grense
Landhevning
Kvikkleire
Løsmasser
Kvartærgeologiske kart