fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Humusdekke

Forfatter: Harald Sveian, NGU

Humusdekke

Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunnen brukes for områder hvor det mangler mineraljord, men hvor det likevel er en viss skogproduksjon og et tynt dekke av råhumus, lyngtorv og grunn myr over berggrunnen, som gjør at en ikke ser fjelloverflaten i dagen. Vanlig tykkelse på slikt dekke av organisk materiale er 20 – 40 cm. Tynnere torv blir kartlagt som bart fjell.

Kvartærgeologi
Morenemateriale, sammenhengende dekke
Morenemateriale, usammenhengende dekke
Randmorenerygg/ randmorenebelte
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende
Marin strandavsetning, sammenhengende
Hav- og fjord- og strandavsetninger, usammenhengende
Elve- og bekkeavsetninger
Forvitringsmateriale, usammenhengende
Torv- og myrdannelser
Humusdekke
Fyllmasser
Bart fjell
Siste istid
Breelvdelta
Israndavsetning
Israndtrinn
Den marine grense
Landhevning
Kvikkleire
Løsmasser
Kvartærgeologiske kart