tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Siste istid

Forfatter: Harald Sveian, NGU

Kartskisse: Harald Duklæt

Den nordlige halvkule har hatt 5-6 store og enda flere små istider i løpet av de siste 2-3 mill. år. Siste istid, Weichsel-istiden, startet for ca. 115.000 år siden og sluttet for bare 10.000 år (eller 500 generasjoners slektshistorie) siden. I løpet av dette tidsrommet, som knapt utgjør et lite øyeblikk i den geologiske historien, har det vært flere vekslinger mellom mye is og lite is over Skandinavia. Isdekket var på sitt største for 15-24.000 år siden. Høyeste brekulen (isskillet) lå da langt øst over Sverige, isoverflaten over Trøndelag hadde en svak helning ut mot kontinentalsokkelen i vest, og isen beveget seg derfor sakte i denne retningen. På sin veg har den fjernet gamle løsmasser, gravd og slipt i fjellgrunnen og avsatt nye lag av friske løsmasser, både på land, i fjordene og ute på kontinentalsokkelen. Isen presset landet kraftig ned, og dette har ført til en sterk landhevning mens jordskorpa har gjenvunnet sin likevekt gjennom etter-istiden.

Kvartærgeologi
Morenemateriale, sammenhengende dekke
Morenemateriale, usammenhengende dekke
Randmorenerygg/ randmorenebelte
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende
Marin strandavsetning, sammenhengende
Hav- og fjord- og strandavsetninger, usammenhengende
Elve- og bekkeavsetninger
Forvitringsmateriale, usammenhengende
Torv- og myrdannelser
Humusdekke
Fyllmasser
Bart fjell
Siste istid
Breelvdelta
Israndavsetning
Israndtrinn
Den marine grense
Landhevning
Kvikkleire
Løsmasser
Kvartærgeologiske kart