mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Breelvdelta

Forfatter: Harald Sveian, NGU

Foto: Harald Sveian, NGU

Ut fra landskapsformene og dannelsesmåten kan vi inndele breelvavsetningene under den marine grense i tre hovedgrupper:
(1) Ryggformete israndavsetninger (ofte kalt randåser) ble dannet på fjordbunnen umiddelbart foran isen mens iskanten lå i ro en kort periode, men ikke lenge nok til at avsetningen ble bygd opp til datidens havnivå (eks. Bogatangen, Trana og Jåddåren). Disse representerer m.a.o. en begynnende deltadannelse, ved utspyling av en eller flere grusvifter foran brekanten. Ryggene har ofte samme form og størrelse som randmorener (endemorener) dannet i tilsvarende posisjon på fjordbunnen.
(2) Terrasseformete israndavsetninger, også kalt iskontaktdelta eller isranddelta, er breelvdelta med en iskontaktskråning og en horisontal toppflate som svarer til høyden av den marine grense. De er avsatt ved en iskant som krysset istidens fjord og lå rolig i en tilstrekkelig lang periode slik at materialet ble bygd opp til den marine grense der det dannet seg tidevannsflater (eks. Vesterdal).
(3) Terrasseformete breelvdelta bygd ut innerst i istidens fjordbukter mens isen trakk seg tilbake videre oppover i dalene og spylte fram materiale som breelvene førte videre ut i fjorden og avsatte store delta med tidevannsflater ved marin grense (eks. Bodom).

Kvartærgeologi
Morenemateriale, sammenhengende dekke
Morenemateriale, usammenhengende dekke
Randmorenerygg/ randmorenebelte
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende
Marin strandavsetning, sammenhengende
Hav- og fjord- og strandavsetninger, usammenhengende
Elve- og bekkeavsetninger
Forvitringsmateriale, usammenhengende
Torv- og myrdannelser
Humusdekke
Fyllmasser
Bart fjell
Siste istid
Breelvdelta
Israndavsetning
Israndtrinn
Den marine grense
Landhevning
Kvikkleire
Løsmasser
Kvartærgeologiske kart