tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Israndavsetning

Forfatter: Harald Sveian, NGU

Store ryggformede israndavsetninger ved Lømsen, Røsæg i forgrunnen og Følling - Sem i bakgrunnen. Foto: Harald Sveian, NGU

Israndavsetninger er en fellesbetegnelse på randmorener og de av breelvavsetningene som ble dannet tett ved iskanten i faser hvor tilbaketrekningen av breen stanset opp, eller breen rykket midlertidig fram av klimatiske årsaker - israndtrinn . Forskjellen er bare at randmorenene består mest av materiale som isen har skjøvet sammen eller dumpet direkte ved iskanten, mens breelvavsetningene består mest av sortert sand og grus fra strømmende smeltevann. Overgangstyper finnes, og vekslinger i materialtype kan forekomme også langs en og samme rygg. I Steinkjerområdet er det rekonstruert flere israndtrinn hvor store rygger ble avsatt i rask rekkefølge for ca. 10.000 år siden ved Bogatangen, Trana – Furuskogen, Byafossen, Fossem og Sundan. Tilsvarende også i Sparbu hvor israndtrinnene fortsetter mot sør. Aldersdateringer av skjell fra isavsmeltningsperioden tyder på at det tok bare 30 – 40 år å danne hver av ryggene. Se for øvrig boka "Nord-Trøndelag og Fosen – geologi og landskap", utgitt av NGU. På mange av israndavsetningene fins det rikelig med fornminner som viser at de var attraktive tilholdssteder for våre forfedre.

Kvartærgeologi
Morenemateriale, sammenhengende dekke
Morenemateriale, usammenhengende dekke
Randmorenerygg/ randmorenebelte
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende
Marin strandavsetning, sammenhengende
Hav- og fjord- og strandavsetninger, usammenhengende
Elve- og bekkeavsetninger
Forvitringsmateriale, usammenhengende
Torv- og myrdannelser
Humusdekke
Fyllmasser
Bart fjell
Siste istid
Breelvdelta
Israndavsetning
Israndtrinn
Den marine grense
Landhevning
Kvikkleire
Løsmasser
Kvartærgeologiske kart