tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Den marine grense

Forfatter: Harald Sveian, NGU

Den marine grense på et bestemt sted defineres som det høyeste havnivået på dette stedet under isavsmeltningsperioden. Den marine grense varierer litt i høyde fra sted til sted. Generelt er den høyere inne i landet enn i ytre strøk fordi vi har hatt sterkest landhevning de siste 10.000 år i indre strøk. Mer informasjon finnes i boka "Nord-Trøndelag og Fosen – geologi og landskap", utgitt av NGU.

Kvartærgeologi
Morenemateriale, sammenhengende dekke
Morenemateriale, usammenhengende dekke
Randmorenerygg/ randmorenebelte
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende
Marin strandavsetning, sammenhengende
Hav- og fjord- og strandavsetninger, usammenhengende
Elve- og bekkeavsetninger
Forvitringsmateriale, usammenhengende
Torv- og myrdannelser
Humusdekke
Fyllmasser
Bart fjell
Siste istid
Breelvdelta
Israndavsetning
Israndtrinn
Den marine grense
Landhevning
Kvikkleire
Løsmasser
Kvartærgeologiske kart