mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige    

Kvartærgeologiske kart

Forfatter: Harald Sveian, NGU

Kvartærgeologiske kart viser løsmassenes dannelsesmåte, utbredelse og overflateformer. De forteller dessuten om de fleste avsetningers tykkelse og kornstørrelser. I tillegg har kartene symboler for isbevegelsesretninger, lagfølge i løsmassene, skredhendelser etc. Til sammen vil all informasjon i kartene fortelle mye om den kvartærgeologiske utviklingshistorien.

Kartene bygger på et prinsipp der løsmassene er inndelt etter dannelsesmåte og –miljø slik at grønne farger viser løsmasser avsatt av innlandsisen, oransje farger er breelvgrus og –sand fra isens smeltevann (røde prikker på annen bunnfarge kan brukes for smale rygger – eskere), blåe farger står for løsmasser avsatt i saltvann og senere hevet til tørt land, gult er elve- og bekkeavsetninger dannet langs vassdragene etter at siste istid tok slutt, fiolett farge er stedegen jord dannet etter istida ved at berggrunnen har smuldret opp som følge av mekanisk eller kjemisk forvitring og brunt står for torv- og myrdannelser.

Områder sterkt preget av menneskelig aktivitet med utfyllinger, bebyggelse etc. kan være angitt med grå farge for fyllmasser. Bart fjell og fjell med kun et tynt dekke av råhumus (lyngtorv) eller meget tynn myr er angitt med rosa farge.

Fordi det er en nær sammenheng mellom dannelsesprosessene (for eksempel vasking i strømmende vann, rolig bunnfelling, istransport, steinsprang, ras, etc) og løsmassenes egenskaper til praktisk bruk, vil fargene på kartet fortelle en hel del om bruksegenskapene i de forskjellige områdene. For praktisk bruk innen arealplanlegging mv. utarbeides det dessuten enklere temakart som er avledet fra de kvartærgeologiske kartene, eller spesielle registre som Grus- og pukkregisteret, se NGUs hjemmeside ngu.no.

Kvartærgeologi
Morenemateriale, sammenhengende dekke
Morenemateriale, usammenhengende dekke
Randmorenerygg/ randmorenebelte
Breelvavsetninger
Hav- og fjordavsetninger, sammenhengende
Marin strandavsetning, sammenhengende
Hav- og fjord- og strandavsetninger, usammenhengende
Elve- og bekkeavsetninger
Forvitringsmateriale, usammenhengende
Torv- og myrdannelser
Humusdekke
Fyllmasser
Bart fjell
Siste istid
Breelvdelta
Israndavsetning
Israndtrinn
Den marine grense
Landhevning
Kvikkleire
Løsmasser
Kvartærgeologiske kart