tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bildeanalyse 4

Forfatter: Harald Duklæt

Skåtangen og Lund-leira i forgrunnen. Til venstre ligger Brandsåsen og gårdene Lund, Gjevran og Litlby. Foto: Harald Duklæt

Toppen på Byafjellet, og ryggen av den langstrakte åsen som går over Egge og sakte dukker ned i fjorden på Skåtangen, består av en hard bergart (Steinkjer-konglomerat).

I dalføret mot skistadion er det en løsere bergart (sandholdig skifer).
I høydedragene videre mot vest møter vi hard grønnstein, før vi går inn i de store områdene med sedimentære bergarter i Beitstad (mest omdannet sandstein).

Leire er den typiske jordarten i dalførene i Trøndelag. Lundselva graver seg ned i leirflatene etter hvert som landet hever seg. Små raviner skjærer seg til sidene inn i leira. De vasstrukne leirflatene kom opp over havet for knapt 4000 år siden. I dag er leirflatene god dyrkingsjord.

Gårdene Lund, Gjevran og Litlby ligger på små morener inntil Brandsåsen. Ved Østby ligger en stor morene på linje med steinkjermorenen. Det var den lette morenejorda som var dyrkbar for de første bosetterne.
Et karakteristisk landskapstrekk er de parallelle åsene mot vest, de følger kaledonsk strøkretning (SV – NØ). Beitstadfjorden har samme retning som åsene.

Istidslandskap
Rundsva
Flyttblokk og dropblokk
Spylerenner og skuringsstriper
Esker
Sigdbrudd
Jettegryter
Plastiske former
Morener
Drumlin - Ogndal
Drumlin - Henning
Breelvavsetning
Istid 1
Istid 2
Istid 3
Innlandsisen forsvinner.
Kame
Bredemte sjøer
Bretyper
Iseroderte daler
Ra-tid. Tautratrinnet.
Steinkjer 10 000 år før nåtid
Animasjon - istid og morenetrinn
Trinn Bogen-Sørlia.
Steinkjertrinnet - breelvavsetning.
Trinn Helgesmark og Fossem
Morenetrinn og isskuring.
Øvre marine grense - blokkdiagram
Isranddterrasse - øvre marine grense
Dødisgrop/grytehull
Snitt gjennom isranddelta
Raviner
Terrasser.
Strandforskyvingskurve.
Landheving 175 m.o.h
Landheving 40 m.o.h
Landheving 20 m.o.h.
Landheving 10 m.o.h.
Landheving 5 m.o.h.
Steinkjer 5 000 år før nåtid
Gamle strandsoner.
Steinkjermorenen.
Små morener
Leire og leirskred
Leire og leirskred - en animasjon
Leirskredet på Sannan
Elvenes arbeid, V-dal
Lokal V-dal
Gjel, canyon
Forgreinet elveløp med animasjon
Meandrering
Elveterrasser - animasjon
Delta
Kyst- og fjordlandskap
Strandflaten
Skjærgårdskyst
Næringskyst
Fjordkyst
Løsmassekyst
Tombolo
Forvitring
Frostsprenging, ur og blokklandskap
Rotsprengning
Termisk utviding
Trykkavlasting
Kjemisk forvitring.
Jordarter. Kornstørrelser.
Jordsmonn. Brunjord.
Podsol.
Aurhelle.
Marleik - konkresjoner
Torv
Solifluksjon – jordsig.
Bildeanalyse 1.
Bildeanalyse 2.
Bildeanalyse 3.
Bildeanalyse 4
Interaktiv bildeanalyse