tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Marleik - konkresjoner

Forfatter: Harald Duklæt

Marleik funnet ved Vålen skole. Foto: Stig Skellegrind.

Marleikene finnes i marine sedimenter fra siste istid, spesielt i leirområder hvor det er lag av grovere masse som silt og sand hvor det kan sive vann.

Rundt restene av døde dyr og planter som ble begravd i sedimentene ble det utfelt kalk. Kalken sementerte etter hvert de må silt- og sandkornene sammen og dannet en marleik rundt restene av organismene. Sannsynligvis har nedbrytningsprodukter fra disse hatt betydning for sammenkittingen.

Det er funnet marleiker som inneholdt avtrykk av en fisk, men vanligvis er det ingen rester av organisk stoff inne i marleiken. Det er rimelig å tro at noen nedbrytningsprodukter hadde betydning for sammenkittingen.

Marleikene kan ha mange ulike former. Noen er runde og diskosformet, mens andre er uregelmessige. Flere marleiker kan også være vokst sammen.

Konkresjoner er knoller av mineraler eller bergarter som ble utfelt gjennom flere millioner år på havbunnen eller inne i sedimentære avleiringer. Marleikene er de yngste dannelsene av konkresjoner.

Istidslandskap
Rundsva
Flyttblokk og dropblokk
Spylerenner og skuringsstriper
Esker
Sigdbrudd
Jettegryter
Plastiske former
Morener
Drumlin - Ogndal
Drumlin - Henning
Breelvavsetning
Istid 1
Istid 2
Istid 3
Innlandsisen forsvinner.
Kame
Bredemte sjøer
Bretyper
Iseroderte daler
Ra-tid. Tautratrinnet.
Steinkjer 10 000 år før nåtid
Animasjon - istid og morenetrinn
Trinn Bogen-Sørlia.
Steinkjertrinnet - breelvavsetning.
Trinn Helgesmark og Fossem
Morenetrinn og isskuring.
Øvre marine grense - blokkdiagram
Isranddterrasse - øvre marine grense
Dødisgrop/grytehull
Snitt gjennom isranddelta
Raviner
Terrasser.
Strandforskyvingskurve.
Landheving 175 m.o.h
Landheving 40 m.o.h
Landheving 20 m.o.h.
Landheving 10 m.o.h.
Landheving 5 m.o.h.
Steinkjer 5 000 år før nåtid
Gamle strandsoner.
Steinkjermorenen.
Små morener
Leire og leirskred
Leire og leirskred - en animasjon
Leirskredet på Sannan
Elvenes arbeid, V-dal
Lokal V-dal
Gjel, canyon
Forgreinet elveløp med animasjon
Meandrering
Elveterrasser - animasjon
Delta
Kyst- og fjordlandskap
Strandflaten
Skjærgårdskyst
Næringskyst
Fjordkyst
Løsmassekyst
Tombolo
Forvitring
Frostsprenging, ur og blokklandskap
Rotsprengning
Termisk utviding
Trykkavlasting
Kjemisk forvitring.
Jordarter. Kornstørrelser.
Jordsmonn. Brunjord.
Podsol.
Aurhelle.
Marleik - konkresjoner
Torv
Solifluksjon – jordsig.
Bildeanalyse 1.
Bildeanalyse 2.
Bildeanalyse 3.
Bildeanalyse 4
Interaktiv bildeanalyse