mandag, 06.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Strandflaten

Forfatter: Harald Duklæt

Strandflate med restfjell på Flatanger-kysten. Foto: Harald Duklæt.

Strandflaten er navnet på den lave kystformasjon som finnes langs hele det vestlige Norge mellom rundt 50 m over og under havoverflaten. Både strandflaten og fjordlandskapet finnes bare i tidligere nedisete områder.

Det har vært flere teorier om hvordan strandflaten er dannet, og Fridtjof Nansen, med myer erfaring fra arktiske strøk, og geologen Hans Henrik Reusch har gitt betydelige bidrag. Reusch ga bl.a. strandflaten navn.

Reusch mente at bølgeerosjon var viktigst, og at dette skjedde så tidlig som i tertiær. Men strandflaten er like utbredt på lesiden av øyene som ut mot havet, bølgeeffekten kan derfor ikke være den betydeligste agens. Nansen mente at frostforvitring og prosesser med sjøis har vært de viktigste kreftene. Han knytter dannelsen til istidene. Pakken med sjøis rundt land (kalt iskallen av Nansen) kunne transportere vekk forvitret masse som frøs fast under isen. Frostforvitring i kombinasjon med sjøis og tidevann har vært regnet som naturkreftene som har skapt strandflaten. Mye av strandflaten ligger under vann, men under istidene ble mye vann bundet til isen slik at de grunne partene var tørrlagte og prosessene kunne foregå også der.

Nyere forskning peker at dypforvitring gjennom mange millioner år, kanskje helt fra trias-perioden, har brutt ned berggrunnen langs sprekker i berggrunnen. Forvitringsproduktene har så blitt fjernet av bølger og is og utviklet strandflatelandskapet.

Mye av bebyggelsen langs kysten ligger på strandflaten.

Istidslandskap
Rundsva
Flyttblokk og dropblokk
Spylerenner og skuringsstriper
Esker
Sigdbrudd
Jettegryter
Plastiske former
Morener
Drumlin - Ogndal
Drumlin - Henning
Breelvavsetning
Istid 1
Istid 2
Istid 3
Innlandsisen forsvinner.
Kame
Bredemte sjøer
Bretyper
Iseroderte daler
Ra-tid. Tautratrinnet.
Steinkjer 10 000 år før nåtid
Animasjon - istid og morenetrinn
Trinn Bogen-Sørlia.
Steinkjertrinnet - breelvavsetning.
Trinn Helgesmark og Fossem
Morenetrinn og isskuring.
Øvre marine grense - blokkdiagram
Isranddterrasse - øvre marine grense
Dødisgrop/grytehull
Snitt gjennom isranddelta
Raviner
Terrasser.
Strandforskyvingskurve.
Landheving 175 m.o.h
Landheving 40 m.o.h
Landheving 20 m.o.h.
Landheving 10 m.o.h.
Landheving 5 m.o.h.
Steinkjer 5 000 år før nåtid
Gamle strandsoner.
Steinkjermorenen.
Små morener
Leire og leirskred
Leire og leirskred - en animasjon
Leirskredet på Sannan
Elvenes arbeid, V-dal
Lokal V-dal
Gjel, canyon
Forgreinet elveløp med animasjon
Meandrering
Elveterrasser - animasjon
Delta
Kyst- og fjordlandskap
Strandflaten
Skjærgårdskyst
Næringskyst
Fjordkyst
Løsmassekyst
Tombolo
Forvitring
Frostsprenging, ur og blokklandskap
Rotsprengning
Termisk utviding
Trykkavlasting
Kjemisk forvitring.
Jordarter. Kornstørrelser.
Jordsmonn. Brunjord.
Podsol.
Aurhelle.
Marleik - konkresjoner
Torv
Solifluksjon – jordsig.
Bildeanalyse 1.
Bildeanalyse 2.
Bildeanalyse 3.
Bildeanalyse 4
Interaktiv bildeanalyse