tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bredemte sjøer

Forfatter: Harald Duklæt

Jutulhogget, Nord-Europas lengste canyon, ble dannet da en bredemt sjø tømte seg. Foto: Wikimedia Commons.

En bredemt sjø er demt opp av en isbre. Dette skjedde flere steder da innlandsisen fra siste istid hadde smeltet ned så mye at de høyeste partiene i landskapet kom opp over isoverflaten. Smeltevann som ikke rant bort ble stengt inne mellom det isfrie landskapet og breisen slik at det dannet seg en innsjø.

Det finnes mange spor etter bredemte sjøer i Norge, bl.a. i grensefjella mot Sverige. Gamle strandsoner trer frem som horisontale hyller, seter, i dalsidene og jordarten silt var et vanlig sediment i disse sjøene. Da bredemningene ble så tynne at de fløt opp, tømte sjøene seg på kort tid. Den voldsomme vannføring som oppsto gjorde at det ble gravd ut større og mindre gjel.

Nedre Glomsjø var en bredemt sjø som var større enn Mjøsa, og da den tømte seg ble den kjente canyonen Jutulhogget mellom Østerdalen og Rendalen dannet. (Canyon blir brukt om ekstra store gjel).

Istidslandskap
Rundsva
Flyttblokk og dropblokk
Spylerenner og skuringsstriper
Esker
Sigdbrudd
Jettegryter
Plastiske former
Morener
Drumlin - Ogndal
Drumlin - Henning
Breelvavsetning
Istid 1
Istid 2
Istid 3
Innlandsisen forsvinner.
Kame
Bredemte sjøer
Bretyper
Iseroderte daler
Ra-tid. Tautratrinnet.
Steinkjer 10 000 år før nåtid
Animasjon - istid og morenetrinn
Trinn Bogen-Sørlia.
Steinkjertrinnet - breelvavsetning.
Trinn Helgesmark og Fossem
Morenetrinn og isskuring.
Øvre marine grense - blokkdiagram
Isranddterrasse - øvre marine grense
Dødisgrop/grytehull
Snitt gjennom isranddelta
Raviner
Terrasser.
Strandforskyvingskurve.
Landheving 175 m.o.h
Landheving 40 m.o.h
Landheving 20 m.o.h.
Landheving 10 m.o.h.
Landheving 5 m.o.h.
Steinkjer 5 000 år før nåtid
Gamle strandsoner.
Steinkjermorenen.
Små morener
Leire og leirskred
Leire og leirskred - en animasjon
Leirskredet på Sannan
Elvenes arbeid, V-dal
Lokal V-dal
Gjel, canyon
Forgreinet elveløp med animasjon
Meandrering
Elveterrasser - animasjon
Delta
Kyst- og fjordlandskap
Strandflaten
Skjærgårdskyst
Næringskyst
Fjordkyst
Løsmassekyst
Tombolo
Forvitring
Frostsprenging, ur og blokklandskap
Rotsprengning
Termisk utviding
Trykkavlasting
Kjemisk forvitring.
Jordarter. Kornstørrelser.
Jordsmonn. Brunjord.
Podsol.
Aurhelle.
Marleik - konkresjoner
Torv
Solifluksjon – jordsig.
Bildeanalyse 1.
Bildeanalyse 2.
Bildeanalyse 3.
Bildeanalyse 4
Interaktiv bildeanalyse