søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
 
 
 
 
 
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fastskolen

Forfatter: Jarle Skjei

Forberegd skole i Egge - oppført i 1877. Foto: Egge historielag.

I budsjettet fra 1855 ser det ut som utgiftene til skolevesenet, bortsett fra den høyere almueskole i Steinkjer ikke har blitt med.

Skoleloven av 1827 fastsatte at det skulle være en fastskole i hvert prestegjeld. For beitstøingene var det ikke noe nytt begrep. De hadde hatt fastskole på Ner-veil alt i 1808, og strandstedet Steinkjer fikk sin i 1851 i Berggården på Nordsia. Ellers var det omgangsskoler i de andre bygdene. Da ladestedet vart oppretta, kom skolen der under Lov om Almueskolevesentet i kjøpstæderne av 1848, Vi har omtalt skoleforholda der tidligere.

Fra 1850-åra var det ei ny tid også for skolen. Allmueskolen var kommet i et nytt lys, ikke minst på grunn av lærerstanden som tiltrakk seg mer oppmerksomhet.

Seminaristene kom etter hvert inn i skolen og prega lærerstanden. Ole Vig gav ut tidsskriftet Den norske folkeskole (1852-1856) og engasjerte seg også i opplæring for voksne, i det han var med og stifta Selskapet till opplysningens fremme i 1851.

Innledning
En oversikt over utviklinga
Oversikt over folketallet
Strandstedet
Soldater på Steinkjersannan
Gammel bebyggelse
Brygger på Nordsia
Nedre Elvegate
Fra strandsted til ladested
Byen utvikler seg
Viktige institusjoner etableres
Havn i elveløpet
Steinkjersannan
Bygdene i forandring: Det store hamskiftet
Nye vekster
Husdyrbruk
Nye driftsmåter
Gårdene i endring
Husmannsvesenet
Oversikt over husmannsplasser, husmenn med jord
Hvem vart husmann?
Plassene
Kostholdet
Innredningen
Husmann og bonde
Avvikling
Utvandringa til Amerika
Emigrasjonen. Utviklinga videre på 1800-tallet
Årsakene til utvandringa
Den første industriutbygginga
Virksomheter blir etablert
Oversikt over meierier
Landbruksutdanning
Brenneri
Teglverk
Trana Teglverk
Bergverk
Utbygginga ved Byafossen
De store sagbrukene i Bogen og Steinvika
Jektbygging og jektfart
Jekta
Jektbygginga
Skipsfart
Vegsamband
Nye veier
Bruer og skysskifter
Post
Telegraf og telefon
Kommunene
Økonomi
Fastskolen
Skoleutbygging
Folkehøgskole
En avrunding